Westfriese Omringdijksait

Mogelijk nieuwe toekomst voor Nuwendoorn

HAARLEM/EENIGENBURG – Onderzoek naar de conditionele staat van muurresten en inrichting van de natuurwaarden van het kasteelterrein in Eenigenburg heeft aan het licht gebracht, dat alles in deplorabele staat verkeert. De muurresten verkeren zelfs in “zorgwekkende” toestand. Tot die conclusie komt een provinciaal onderzoeksteam.  Voor restauratie van de de muren in de jaren zestig van de vorige eeuw blijken kloostermoppen te zijn gebakken, die met betonspecie op de oorspronkelijke resten zijn gemetseld. Dat betekent, dat het grootste (zichtbare) deel van de muurresten, niet origineel is. Door een provinciale projectgroep is er nu een plan gemaakt om enerzijds zoveel mogelijk van het huidige monument te behouden en anderzijds de cultuurhistorische waarde van het terrein beleefbaar te houden voor bezoekers. Dit houdt in dat oude en “nieuwe” fundering tezamen worden ingekapseld en door moderne materialen opgehoogd. Daarnaast is het plan om de voormalige toegangspoort van de voorburcht en de toegangspoort van de hoofdburcht te verhogen, zodat de toekomstige bezoeker echt het idee krijgt dat hij een voormalig kasteel betreedt. Ook wordt de noordwestelijke toren met behulp van moderne materialen gereconstrueerd. Bezoekers kunnen dan de toren beklimmen en de omgeving van het kasteel, als wel de oorspronkelijke omvang en hoogte beleven. Ook het aanwezige groen wordt aangepast, zodat het kasteel vanuit de omgeving goed zichtbaar zal zijn. Los daarvan zal er tevens voldoende ruimte aanwezig zijn voor flora en fauna. Voor het opknappen van het terrein zullen jongeren van de stichting “Herstelling Den Helder” worden ingezet. Monumentenzorg omarmt het plan, mits de toegangspoorten niet hoger worden opgemetseld met kloostermoppen. Het onderhavige plan komt tegemoet aan vier doelstellingen. Ten eerste wordt het kasteelterrein gerevitaliseerd, waardoor het monument als zodanig behouden blijft. Ten tweede krijgt de natuur er een afgewogen plaats en ten derde wordt het terrein veel beter voor bezoekers toegankelijk gemaakt. Ten vierde tot slot krijgt de cultuurhistorie een beter platform, omdat die door het 500.000 euro’s kostende plan beter zichtbaar wordt gemaakt. De oplevering van het terrein wordt begin van 2008 verwacht.