Westfriese Omringdijksait

Dijkversterking I (2005)

Een plaquette in het dijktalud in Andijk herinnert aan een dijkversterkingsproject dat in juli 2005 officieel gereed is gekomen. Met dit project zou de waterkerende functie van de IJsselmeerdijk tot 2055 op dit tracé weer op orde moeten zijn. Achter Onderdijk is de dijk geheel vernieuwd. Elders is de dijk van een inwendige damwand voorzien.

Het project kwam tot stand na eendrachtig samenwerken van Provincie, Rijk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in nauw overleg met bewoners en belanghebbenden. Met het sterker maken van de dijk is ook gezorgd voor behoud en soms versterking van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het natuurgebied de Vooroever is bijvoorbeeld wat uitgebreid, een schelpenpad is bewust in ere hersteld en er is aandacht geweest voor de specifieke begroeiing van de aanwezige dijkstenen.